Všeobecné obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.emilovesady.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že budú dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP). Objednaním čerstvého ovocia, ovocných štiav, poukážok na ovocie, destilátov, vín a ostatných produktov dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka) v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu na webových stránkach www.emilovesady.sk.

1.1. Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.emilovesady.sk:

Emilove Sady s.r.o.
Za traťou 1428
941 31 Dvory nad Žitavou
IČO: 50514865
DIČ: 2120361672
IČ DPH: SK2120361672
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 41643/N.

E-mailová adresa: info@emilovesady.sk

Telefónne číslo: +421 918 491 274

1.2. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou tovaru vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim. Pri fyzických osobách je podmienkou nákupu tovaru, ktorým je akýkoľvek alkoholický nápoj, dosiahnutie veku fyzickej osoby minimálne 18 rokov. Predávajúci je oprávnený túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti.

1.3. Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.emilovesady.sk.

1.4. Cena je finančná čiastka, ktorú Kupujúci uhradí za Tovar.

1.5. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú Kupujúci uhradí za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie.

1.6. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu.

1.7. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim na adrese www.emilovesady.sk, na ktorom prebieha nákup Tovaru.

1.8. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu.

1.9. Objednávka je neodvolateľný návrh Kupujúceho na uzavretie Zmluvy o kúpe tovaru s Predávajúcim.

1.10. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Kupujúcim uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv.

1.11. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu a je uzavretá vo chvíli, kedy Kupujúci obdrží od Predávajúceho potvrdenie Objednávky.

1.12. Používaním internetového obchodu Predávajúceho a potvrdením objednávky dáva Kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 1. UZATVORENIE ZMLUVY

2.1. Zmluvu je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

2.2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí Kupujúci. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), Predávajúci teda nebude účtovať žiadne ďalšie náklady nad rámec Celkovej ceny. Odoslaním Objednávky Kupujúci súhlasí s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

2.3. Uzatvorenie Zmluvy je možné len cez webové rozhranie E-shopu. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke E-shopu. Kupujúci objednáva tovar správnym a pravdivým vyplnením Objednávky a jej následným odoslaním. Po výbere Tovaru a odoslaní Objednávky dostane Kupujúci potvrdenie o Objednávke. Po potvrdení Objednávky vzniká Zmluva. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný Tovar uhradiť Celkovú cenu, vrátane Ceny za dopravu, podľa platných obchodných podmienok na území SR. Kupujúci potvrdením Objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.

2.4. Objednávka musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko Kupujúceho;
 2. kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ);
 3. telefónne číslo a email;
 4. presný názov Tovaru;
 5. počet kusov, kilogramov, z každej položky Tovaru;
 6. spôsob úhrady Celkovej ceny za Tovar;
 7. spôsob prepravy a prevzatia Tovaru;
 8. Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj: IČO (a ak je Kupujúci platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti), fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa doručenia).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.5. Pred odoslaním Objednávky je Kupujúci povinný potvrdiť oboznámenie sa a súhlas s týmito obchodnými podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť.

2.6. Predávajúci v čo najkratšom čase od odoslania Objednávky Kupujúcim odošle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu (zadanú v Objednávke) potvrdenie o prijatí Objednávky. Súčasťou tohto potvrdenie je zhrnutie Objednávky.

2.7. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena, najmä v dôsledku technickej chyby, Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu dodať Tovar z túto Cenu. V takejto situácii bude Predávajúci bezodkladne kontaktovať Kupujúceho a zašle mu ponuku na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Kupujúci potvrdí ponuku. V prípade, že Kupujúci nepotvrdí ponuku Predávajúceho do 3 dní od jej odoslania, je Predávajúci oprávnený od uzatvorenia Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.

2.8. Uzavretím Zmluvy vzniká Kupujúcemu záväzok na zaplatenie Celkovej ceny.

2.9. V niektorých prípadoch poskytuje Predávajúci na nákup Tovaru zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby Kupujúci pri vypĺňaní Objednávky uviedol do vopred určeného poľa zľavový kód.

2.10. Kupujúci má právo bezplatne a bez udania dôvodu stornovať Objednávku najneskôr jeden deň pred odoslaním Tovaru, a to telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

2.11. V prípade, ak Predávajúci nevie dodať objednaný Tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola Celková cena Kupujúcim uhradená, zašle ju Predávajúci Kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

3.1. Platné ceny Tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia pre nákup v E-shope. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien a dostupnosti Tovaru v E-shope. Predávajúci garantuje dodanie Tovaru za Cenu, ktorá bola uvedená v E-shope alebo v návrhu Objednávky v čase vytvorenie Objednávky, okrem prípadov uvedených v odseku 2.7.

3.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.

3.3. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu Celkovú cenu, a to po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhrada Celkovej ceny bude vykonaná spôsobom uvedeným na E-shope pri návrhu Objednávky. V prípade viacerých spôsobov platby si Kupujúci vyberie jednu z možností.

3.4. Po uhradení Celkovej ceny obdrží Kupujúci Faktúru.

3.5. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho zaplatením Celkovej ceny a prevzatím Tovaru..

 1. DODACIE PODMIENKY

4.1. Tovar bude odoslaný Kupujúcemu spôsobom uvedeným na E-shope pri návrhu Objednávky. V prípade viacerých spôsobov dodania si Kupujúci vyberie jednu z možností.

4.2. Tovar je možné doručiť iba v rámci územia Slovenskej republiky.

4.3. Predávajúci doručí Kupujúcemu Tovar bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní od uzatvorenia Zmluvy, okrem prípadov, kedy si Kupujúci pri návrhu Objednávky vyberie preferovaný termín doručenia Tovaru, ktorý môže presahovať lehotu 30 dní. Pri plnení Zmluvy môžu nastať skutočnosti, ktorú budú mať vplyv na termín doručenia objednaného Tovaru. O zmene termínu doručenia a o novom predpokladanom termíne doručenia bude Predávajúci informovať Kupujúceho e-mailom, pričom právo Kupujúceho odstúpiť od Zmluvy nie je týmto dotknuté.

4.4. Kupujúci bude oboznámený o presnom termíne doručenia telefonicky alebo emailom.

4.5. V prípade záujmu môže Kupujúci požiadať (telefonicky alebo emailom) o osobný odber Tovaru na adrese Predávajúceho.

 1. PREBERANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v Objednávke.

5.2. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť obalu Tovaru. Pokiaľ je obal viditeľne poškodený či zničený, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie Tovaru nebudú akceptované.

5.3. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Odstúpenie od Zmluvy je možné podľa § 7 zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je predaj Tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe Zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 zákona č.102/2014.

6.2. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej Zmluvy v súlade s bodom 6.1., pokiaľ sa jedná o predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo v ostatných prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Rovnako Kupujúci stráca právo na odstúpenie od Zmluvy, pokiaľ neuplatní toto právo v súlade s § 8 cit. zákona v predchádzajúcej vete.

6.3. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a Predávajúcemu musí byť na vlastné náklady riadne vrátený kompletný Tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané.

6.4. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar na adresu odosielateľa, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú Cenu, ktorú Kupujúci uhradil za Tovar, v lehote 14 pracovných dní od doručenia Tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, určený Kupujúcim, alebo poštovou poukážkou, ak Kupujúci neuvedie číslo účtu, resp. nemá otvorený bankový účet.

6.5. V prípade, že Kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bode 6.2. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od Zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu Cenu.

 1. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

7.1. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia Tovaru. Ak bol predmetom Zmluvy nákup čerstvého ovocia (tovar podliehajúci rýchlej kazivosti), lehota na odstúpenie od Zmluvy je 24 hodín od prevzatia Tovaru.

7.2. Tovar musí byť nepoškodený a nepoužívaný, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom a darčekom, ak bol k objednávke pribalený.

7.3. Na obale každého Tovaru určeného na konzumáciu, s výnimkou čerstvého ovocia, je viditeľne vyznačená záručná doba, dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Reklamovať je možné len Tovar zakúpený u Predávajúceho, ktorému ešte neuplynula záručná doba, dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, alebo Tovar, ktorý prejavuje známky kazy pred uplynutím záručnej doby, dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti, pričom zo strany Kupujúceho boli dodržané inštrukcie na skladovanie uvedené na obale Tovaru alebo na E-shope.

7.4. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

7.5. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:
Ministerstvo hospodárstva SR - Ochrana spotrebiteľa: 
http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s

Zoznam registrovaných európskych centier: 
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

7.6. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 20 EUR a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

7.7. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na nápravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a nápravu u výrobcu.

7.8. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

7.9. Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté Kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne  pre potreby Predávajúceho. 

8.2. Účel spracovania osobných údajov:

 • vystavenie daňového dokladu - Faktúry, bloku z registračnej pokladne, v zmysle zákona 222/2004Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b)
 • doručenie Tovaru a identifikácia príjemcu pred odovzdaním vopred zaplateného Tovaru
 • potvrdenie Objednávky, platby za Tovar, dodania objednaného Tovaru telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty
 • evidencia zákazníkov na účely vedenia ich uživateľských účtov na E-shope
 • evidencia zákazníckych Objednávok pre riešenie prípadných reklamácií
 • zasielanie noviniek a akcií na E-shope, ak o túto službu prejaví zákazník záujem

8.3. Zoznam spracúvaných osobných údajov:

 • fakturačné údaje Kupujúceho: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
 • údaje pre doručenie: meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
 • kontaktné údaje: telefónne číslo (pre potreby potvrdenia Objednávky, komunikáciu s príjemcom, doručenia tovaru kuriérskou službou), adresa elektronickej pošty - email (pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu s Kupujúcim)
 • údaje o Objednávkach (pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií)

8.4. Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci objednaním Tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú Objednávku. Z tohto dôvodu je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní Objednávky.

8.5. Osobné údaje Predávajúci neposkytuje žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

8.6. Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY

9.1. Práva a povinnosti dotknutej osoby:

 • zákazník spoločnosti Emilove Sady s.r.o. - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta do E-shopu iba úplné a pravdivé údaje
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje aktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej Objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osobe, ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a Dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
  b) informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje
  c) odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  e) likvidáciu jej osobných údajov
 • všetky oprávnené požiadavky Dotknutej osoby budú splnené a Dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia
 • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti

Dňa 11.7.2022

 


 

PRÍLOHA Č. 1 - FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

Adresát:

Emilove Sady s.r.o.
Za traťou 1428
941 31 Dvory nad Žitavou
IČO: 50514865
DIČ: 2120361672
IČ DPH: SK2120361672
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 41643/N.
E-mailová adresa: info@emilovesady.sk
Telefónne číslo: +421 918 491 274

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

 

Popis a rozsah vád tovaru:

 

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis:

 


 

 

PRÍLOHA Č. 2 - FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát:

Emilove Sady s.r.o.
Za traťou 1428
941 31 Dvory nad Žitavou
IČO: 50514865
DIČ: 2120361672
IČ DPH: SK2120361672
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 41643/N.
E-mailová adresa: info@emilovesady.sk
Telefónne číslo: +421 918 491 274

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:

Podpis:

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz